ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

 

 

Назва НЗ

Теле

фон

Керівник  НЗ

Рівень акредитації

Освітньо-кваліфікаційні рівні

Форма власності

Форма навчання

Перелік спеціальностей

1

2

3

4

5

6

7

8

11

1

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

(03422)  4-22-18;

4-22-64

Крижанів

ський Євстахій Іванович

ІV

Бакалавр, спеціаліст, магістр

Державна

Денна заоч

на

Документознавство та інформаційна діяльність; переклад; економіка підприємства; фінанси і кредит; облік і аудит; менеджмент організацій і адміністрування; геофізика; геологія нафти і газу; еко-логія та охорона навколишнього середовища; комп’ютерні системи та мережі; програмне забезпечення систем; комп’ютеризовані системи управління та автоматика; автоматизоване управління технологічними процесами; буріння свердловин; видобування нафти і газу; газонафто-проводи та газо-нафтосховища; обладнання нафтових і газових промислів; техно-логії машинобуду-вання; технології та устаткування зва-рювання; віднов-лення та підвищен-ня зносостійкості деталей і конструк-цій; електротехнічні системи електро-споживання; енер-гетичний менедж-мент; метрологія та вимірювальна техніка; прилади і системи неруйнів-ного контролю; архітектура буді-вель і споруд; автомобілі та авто-мобільне госпо-дарство; геодезія; землеустрій та ка-дастр; геоінформаційні системи і техноло-гії; туризмознавство

2

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

(03422)

31574

Цепенда Ігор Євгенович

IV

Молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Держав

на

Денна заочна

Дошкільна освіта; початкова освіта; соціальна педа­гогіка; фізичне виховання; здоров’я людини; театральне мистецтво; хореографія; музичне мистецтво; образотворче мистецтво; дизайн; декоративно-прикладне мистецтво; філософія; історія; філологія; соціологія; психологія; політологія; міжнародні відносини; правознавство; економічна кібернетика; маркетинг; фінанси і кредит; облік і аудит; менеджмент; хімія; біологія; географія; екологія, охорона навколиш­нього середовища та збалансоване природокористуванняматематика; фізика; прикладна фізика; статис­тика; прикладна математика; інформатика; комп'ютерна інженерія; агрономія; лісове і садово-паркове господарство; готельно-ресторанна справа; туризм.

3

Івано-Франківський національний медичний університет

(03422)

2-42-95

2-23-74

Рожко

Микола

Михайлович

IV

Молодший спеціаліст,  спеціаліст, магістр

Держав

на

Денна, заочна

Лікувальна справа (фельдшер); сестринська справа; стоматологія ортопедична;  лікувальна справа; педіатрія; стоматологія; фармація.

4

Івано-Франківсь

кий університет права імені Короля Данила Галицького

(0342)

71-54-00

Луцький Андрій Іванович

III - IV

Бакалавр, спеціаліст, магістр

Приватна

Денна заоч

на

Правознавство; Фінанси і кредит; облік і аудит; управління персоналом та економіка праці; будівництво; архітектура; містобудування; промислове і цивільне будівництво; філософія; богослов’я; реклама і зв’язки з громадськістю.

5

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв

(03478)

2-12-60

2-22-69

В. о. директора

Дудка Василь Якович

 

ІІІ

Молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст

Державна

Денназаоч

на

Образотворче мистецтво; декоративно-прикладне мистецтво, дизайн.

6

Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного університету

(0342)

77-30-90

Ляхович Галина Іванівна

ІV

Бакалавр спеціаліст, магістр

Державна

Денна заоч

на

Фінанси; облік і аудит; маркетинг; міжнародна економіка

7

Інститут управління природними ресурсами «Крок»

(03433)

3-44-57

Футулуйчук Василь Миколайо-вич

ІІІ

Бакалавр, спеціаліст

Приватна

Денна заоч на

Геодезія; картографія та землеустрій; менеджмент

8

«Галицька академія»

(0342)

71-51-59

Савич Василь Іванович

ІІІ

Бакалавр спеціаліст, магістр

Приватна

Денна заоч

на

Фінанси і кредит; облік і аудит; маркетинг; економіка підприємства; комп’ютерна інженерія;програмна інженерія; туризм; менеджмент; екологія та охорона навколишнього середовища; радіоелектронні апарати

9

Прикарпатський юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

(0342)

72-07-33;

72-07-35

 

Басай Віктор Давидович

 

ІV

Бакалавр спеціаліст, магістр

 

Державна

Денна заоч

на

 

Правознавство

10

Івано-Франківська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

(0342)

51-10-44

Кіт Григорій Васильович

І-ІІ

Молодший спеціаліст,

бакалавр

Приватна

Денназаоч

на

Видавнича справа та редагування; програмна інженерія.